RegistráciaPrihlásenie
Prihlásenie


Zabudnuté heslo?

Registrácia

Poučenie práv spotrebiteľa k odstúpeniu od zmluvy

Lehota na odstúpenie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia tovaru. Ak by posledný deň tejto lehoty vyšiel na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty sa presunie na najbližší pracovný deň. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začiatkom plynutia lehoty, čiže pred prevzatím.
Informovanie zákazníka o možnosti odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru znamená, že mu poskytneme tieto informácie:
 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a kedy si ho môže uplatniť
 • Lehota a podmienky na odstúpenie od zmluvy
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy
 • Platný postup pri odstúpení od zmluvy
Tieto informácie je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný zverejniť aspoň vo svojich obchodných podmienkach. Zákazník k ním musí mať prístup ešte pred nákupom. Formulár na odstúpenie od zmluvy sa v obchodných podmienkach nemusí priamo zverejňovať. Musíme ho však uložiť na našom webe a zákazníkovi poskytnúť link na jeho stiahnutie alebo mu ho pošleme mailom.
Prevádzkovateľ e-shopu je sám zodpovedný zato, aby si skontroloval, či o týchto náležitostiach informoval zákazníka ešte pred tým, než uskutoční nákup. Ak tak neurobí, zákazník bude mať právo na odstúpenie od zmluvy aj po roku, bez ohľadu nato, či sa za ten čas tovar poškodil alebo sa znížila jeho hodnota.
Kedy zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak ide o tovar, pri ktorom dochádza k rýchlemu znižovaniu akosti alebo pokazeniu pri potravinách
 • Ak sú poskytované služby naliehavého charakteru, napríklad opravy alebo údržby
 • Ak ide o tovar, ktorý bol zabalený v ochrannom obale, ktorý zákazník porušil. Ide najmä o tovar zabalený z hygienických dôvodov (spodné prádlo, sterilné balenia..) alebo ak ide o tovar predávaný v ochrannom obale, ktorý má chrániť obsah balenia a zákazník obal otvoril. Patria tu rozbalené zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové záznamy, knihy a pod.
 • Ak sú tovarom noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale),
 • Ak ide o tzv. digitálny download, teda poskytovanie elektronického obsahu bez hmotného nosiča, ak bol zákazník poučený o tom, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy
 • Ak bol tovar zhotovený podľa individuálnych požiadaviek zákazníka
 • Ak ide o tovar alebo službu, ktorých cena môže byť premenlivá v závislosti na finančnom trhu alebo ak ide o tovar, ktorý môže byť neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • Ak ide o predaj alkoholických nápojov, ktorých cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch
 • Ak ide o prepravu tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo nájmu automobilov, kedy sa predávajúci zaväzuje vykonať tieto služby v presne stanovenom čase
 • Ak predávajúci predal zákazníkovi službu až po výslovnom súhlase spotrebiteľa s tým, že stráca nárok na odstúpenie od zmluvy
Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvySpotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy písomne, buď vlastnoručne alebo môže svoje vyhlásenie dostaviť e-mailom, či na usb kľúči. Formulár si môže stiahnuť alebo použiť vlastné vyhlásenie. Odstúpiť od zmluvy môže aj v posledný deň odoslania formulára respektíve vyhlásenia. Pritom nie je dôležité, kedy bude vyhlásenie doručené, zákon hovorí len o lehote na jeho odoslanie. V prípade online formulára sme povinný odoslať zákazníkovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy a to buď písomne alebo e-mailom.
Ak nie je jasné, či bolo hlásenie odoslané alebo nie by mal zákazník preukázať, či ho odoslal.
Ostatné povinnosti internetového obchoduV súvislosti s odstúpením zákazníka od zmluvy vyplývajú predajcovi aj tieto povinnosti.
Finančná náhradaAk sa zákazník rozhodne odstúpiť od zmluvy, za tovar, ktorý vráti, sme mu povinný do 14 dní vrátiť späť peniaze. Zaplatiť mu musíme tiež všetky náklady, ktoré zákazník musel v súvislosti s objednávkou uhradiť a peniaze mu vrátime rovnakým spôsobom, aký použil zákazník pri platbe. Čiže ak zákazník platil v hotovosti, vrátime mu hotovosť, podobne v prípade platby kartou alebo prevodom. Peniaze mu môžeme vrátiť aj v inej podobe, ak s tým však aj on súhlasí. Vrátenie peňazí sa však musí uskutočniť tak, aby zákazník nemusel platiť žiadne poplatky.Okrem peňazí za samotný tovar zákazníkovi preplatíme aj poštovné, ktoré sa vzťahovalo na doručenie tohto tovaru. Vraciame mu však poštovné vo výške najlacnejšej formy poštovného v našom e-shope. Ak si napríklad pri objednávke zvolil drahšiu formu poštovného, no mohol si vybrať aj lacnejšiu alternatívu, my mu preplatíme len tú lacnejšiu možnosť doručenia.Povinnosť vrátiť zákazníkovi peniaze nám vzniká hneď keď môže zákazník dokázať, že nám tovar odoslal, respektíve keď nám bude tento tovar doručený. Zaplatiť za vrátený tovar musíme zákazníkovi bez ohľadu nato, v akom stave nám bol tovar doručený. Nemôžeme mu vrátiť kvôli poškodeniu zníženú čiastku peňazí. Ak sme sa so zákazníkom dohodli, že si od neho objednávku vyzdvihneme, povinnosť vrátiť mu peniaze nám vzniká jej vyzdvihnutím.Výmena tovaru
Pri výmene tovaru postupujeme rovnako ako pri odstúpení od zmluvy. Rozdiel je len v tom, že namiesto peňazí zákazníkovi za tovar vrátime nový tovar. Vrátenie tovaru neznamená reklamáciu, ide len o jeho vymenenie.
Aké povinnosti má zákazníkZákazník má 14 dní od dňa odstúpenia zmluvy nato, aby nám tovar zaslal späť, v prípade, že sme sa s ním nedohodli na jeho vyzdvihnutí. Treba zdôrazniť, že zákazník má 14 dní nato, aby nám ho odoslal, nie doručil. Dôležité je, že ho do 14 dní odošle, nie to či ho do tejto lehoty aj my dostaneme. Poštovné na odoslanie tovaru späť k nám hradí samotný zákazník. Nie ale ak sme mu sľúbili jeho vyzdvihnutie, napríklad kuriérom. V tomto prípade náklady hradíme my. Aby mohol zákazník odstúpiť musí nám predložiť originál dokladu o kúpe, ktorým môže jasne dokázať od koho, kedy, čo a v akej cene zakúpil. Bez tohto dokladu si svoje právo uplatniť nemôže.
Poškodenie alebo znehodnotenie tovaru Sumu za poškodenie alebo iné zhodnotenie tovaru zákazníkom si nemôžeme účtovať priamo pri vrátení peňazí za tovar po odstúpení od zmluvy. Náhradu takejto škody si však môžeme nárokovať dohodou alebo súdnou cestou. Musí však ísť o opodstatnený dôvod, prečo by sme mali mať na náhradu škody právo. Je rozdiel, či zákazník tovar len rozbalil, odskúšal jeho vlastnosti alebo, či ho viditeľne svojim konaním poškodil. Právo na náhradu škody máme len v druhom prípade. Prevádzkovateľ internetového obchodu je povinný v obchodných podmienkach uviesť len pravdivé a legálne informácie. Zákazník má právo nato, aby tovar pred vrátením vyskúšal a preskúšal jeho vlastnosti, čiže je nevyhnutné, aby ho aj otvoril. Určovať si podmienku vracať tovar v neporušenom obale je nelegálne.
Spotrebiteľ v znení zákonaZákon určuje, že nárok na odstúpenie od zmluvy má výlučne spotrebiteľ. Pritom podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa sa za spotrebiteľa považuje len fyzická osoba. Teda osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Spotrebiteľom sa nemyslí zákazník, ktorý vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO, DIČ alebo IČ DPH), a teda nemá právo na odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade je len na predávajúcom, či zákazníkovi umožní vrátenie tovaru. Ak zákazník pri vyplňovaní objednávkového formulára neuviedol firemné údaje, no podľa charakteru jeho objednávky je jasné, že bude tovar využívať v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, taktiež nemá právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy nemôžu ani zákazníci, ktorí si objednajú tovar určený priamo na výkon svojho povolania. Napríklad architekti, stavební inžinieri a podobne.
Záleží nám na životnom prostredí, preto je naším enviro partnertnerom NATUR PACK, a.s.